Hakkımızda

 

“Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar.” (Bakara 269)

Hikmet İlim Kültür ve Araştırma Vakfı, Allah’ın kitabı ve Resulü’nün (s.a.v.) sünneti doğrultusunda hakikatin araştırılmasına ve ifadesine katkıda bulunmayı amaç edinen bir vakıftır. Hikmete talip olma çabasıdır.

Hikmet İlim Kültür ve Araştırma Vakfı; ortaya koyduğu niyet, çaba ve ürettiği hizmetlerle bir hayır arayışıdır. Bir infak, yardımlaşma, dayanışma ve hayırda yarışma kurumudur.

Allah; muttakilerin gayba iman ve namazı ikame etme yanında kendilerine rızık olarak verilenlerden infakta bulunanlar olduğuna dikkat çekmektedir (Bakara 3). Dolayısıyla her kişinin malından mülkünden, servetinden, ilminden, zamanından, gücünden kuvvetinden kısaca Allah’ın kendisine rızık olarak verdiği şeylerden Allah yolunda infak edeceği bir şeyleri vardır. Vakıf; kişiye Allah yolunda infak fırsatı sunmaktadır.

“Mallarını Allah yolunda infak edenlerin durumu yedi başak veren ve her başağında yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir; Allah lütfu geniş olandır, bilendir.” (Bakara 261)

 “Sevdiğiniz şeylerden infakta bulunmadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne infakta bulunursanız Allah onu bilir.” (Ali İmran 92)

İslam medeniyeti bir vakıf medeniyetidir; ilk örnekleri Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Medine dönemine kadar uzanan köklü bir kurumdur. Bugünün ve geleceğin Allah ve Resulü’nün öngördüğü çerçevede ihyası ve inşası için sadaka-i cariye bilinciyle mü’minlerin ortaya koyduğu ortak çabanın ürünüdür. Allah Resulü; kişi öldüğünde bütün amellerinin biteceğine, ancak şu üç amelin devam edeceğine ve kişinin sevap defterine yazılmayı sürdüreceğine dikkat çekmiştir: Bunlar; devam edegelen bir sadaka (sadaka-i cariye), hayırlı ilim ve sâlih evlattır (Müslim, vasiyyet 14; Tirmizi, ahkâm 36).

Vakıf; hayır ve hasene aracıdır; iyilik ve ihsan vesilesidir. Mü’minlerin birbirlerini hayra ve marufa teşvik ettikleri bir kurumdur. Allah; her kim güzel bir işe aracılık yaparsa ondan bir nasibinin olacağını; her kim de kötü bir işe aracılık yaparsa onun da ondan bir payının olacağını vurgulamaktadır (Nisa 85).

 

Hikmet İlim Kültür ve Araştırma Vakfı, ilmi ve kültürel faaliyetler yürütmekte ve bu faaliyetler vesilesiyle insanlığın her zaman ihtiyaç duyduğu yetkin bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Bunun gerçekleşmesine yönelik olarak faaliyetlerini başlıca üç ana kategoride yoğunlaştırmaktadır:

İslam ilim mirasının sahiplenilip bu mirasa katkıda bulunmayı amaçlayan telif ve çeviri yayın faaliyetleriyle süreli yayınlar çıkarmak,

İlmiyle âmil, yetkin bireylerin yetiştirilmesine ve ilmi yönden desteklenmesine yönelik eğitim-öğretim programları, seminerler düzenlemek, kurslar açmak; eğitim-öğretim bursları vermek ve ilmi faaliyetlere mali destek ve katkıda bulunmak,

Yaygın eğitim bağlamında ilim ve kültür mirasımıza katkıda bulunmak; bunu entelektüel ve halk düzleminde yaygınlaştırmayı amaçlayan konferans, sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri faaliyetler yapmak