Milel ve Nihal2 Mart 2018

Milel ve Nihal

Milel ve Nihal Eğitim Kültür ve Düşünce Platformu Derneği, zengin bilim ve kültür mirasımızın sahiplenilmesi, ulusal ve uluslararası çevrelerde tanıtımının […]

Milel ve Nihal Eğitim Kültür ve Düşünce Platformu Derneği, zengin bilim ve kültür mirasımızın sahiplenilmesi, ulusal ve uluslararası çevrelerde tanıtımının yapılması ve yapılacak kültür ve eğitim faaliyetleriyle bu mirasa katkıda bulunulması amacıyla 2007 yılı Şubat ayında kurulmuştur. Milel ve Nihal, aylık seri konferanslar, halka açık haftalık eğitim seminerleri, akademik yayınlar ve benzeri kültür ve eğitim etkinlikleri vasıtasıyla kültürel seviyenin yükselmesi, akademik çalışmaların desteklenmesi ve değerlerimizin sahiplenilmesi yönünde çalışmalar yürütmektedir. Bir düşünce üretme merkezi bağlamında çalışmalarını sürdüren Milel ve Nihal bünyesinde yapılan etkinlikler, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacını da taşımaktadır.

Dergimizin Yeni Sayısı:

Milel ve Nihal Cilt / Volume 17  Sayı / Number 1

OCAK – HAZİRAN / JANUARY – JUNE 2020

Makaleler / Articles

7-24

Araştırma makalesi / Research article

Şevket KOTAN

Kur’anTefsiri Bağlamında Yorumun Mahiyeti

Character of Interpretation in the Context of

Quran Tafsir

25-44

Araştırma makalesi / Research article

Bilal TOPRAK

Şamanizm: Muğlak Bir Kavramın Anatomisi

Shamanism: Anatomy of an Ambiguous Concept

45-59

Araştırma makalesi / Research article

Şir Muhammed DUALI

İlk Dönem Sovyet Bürokrasisinde Yahudi Mevcudiyeti

Jewish Availability in the First Period on Soviet

Bureaucracy

61-85

Araştırma makalesi / Research article

Merve YETİM

Belgesel Hipotez’e Göre Yahudilikteki Kurban

İbadetinin Tarihsel Süreci

The Historical Process of the Ritual of Sacrifice in

Judaism according to the Documentary Hypothesis

87-109

Araştırma makalesi / Research article

Kemal Ramazan HAYKIRAN

İlhanlı Hâkimiyeti ve İmâmiye Şiîlerî

The Ilkhanid Sovereignty and the Shiites of Imamate

 

111-135

Araştırma makalesi / Research article

Ebubekir PİLATİN

Fahreddin Râzî’nin Sofistleri Eleştirisi: Kelâm Özelinde Bir İnceleme

Fakhr ad-Din ar-Razi’s Criticism of the Sophists: An Analyse in the Context of the Kalam

 

137-165

Araştırma makalesi / Research article

Sehal D. VARLIK KOTAN

Ahmed b. Hanbel ve Tayâlisî Müsned’lerinde Rivayeti Bulunan Kadın Sahabîlerin Rivayetlerinin

Değerlendirilmesi

The Evaluation of Women Companions with Narrations in Ahmed b.Hanbel and Tayâlisî’s Musnads

________________

Kitap Tanıtımı ve Tenkitler / Review

167-176

YasinAktay, Önce Söz Vardı, (Erol Göka-Abdullah Topçuoğlu katkılarıyla) Ankara: Vadi Yayınları, 2020

177-181

Mircea Eliade, Kutsal ve Kutsal Dışı (Dinin Doğası), İstanbul: Alfa Yayınları, 2019

182-186

Muhammed M. Şebusteri, Hermenötik, Kur’an ve Sünnet, Çev. Abuzer Dişkaya, İstanbul: Mana Yayınları, 2012Dergiyi indirmek için tıklayın